Statped omorganiserer

Statped omorganiserer

Publisert av Nina Gilberg den 19.03.23.
Årlig fødes det 100-120 barn med en form for spalte i Norge. En spalte kan påvirke ansiktsveksten, tann- og bittforhold, hørsel, tale mm. Spalteteamene som behandler barna er sentralisert i to spalteteam, et på Haukeland Universitetssykehus og et på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Dette flerregionale behandlingstilbudet er derfor satt sammen av fagpersoner på sitt felt som ivaretar behandlingen fra barnet er født og til det er ferdig behandlet ved omkring 21 års alder.

Gjennom behandlingsløpet møter barna og ungdommene plastikkirurg, kjeveortoped, psykolog, logoped og øre/nese/hals lege – i et finstemt og individuelt behandlingsopplegg koordinert av teamene. 

Frem til nå har både Haukeland og OUS hatt avtaler med Statped som regulerer samarbeidet om logoped- og psykologtjenester. Denne kompetansen er en sentral del av det tverrfaglige behandlingstilbudet til pasientgruppen. Statped gjennomgår for tiden en omorganisering, noe som innebærer endringer i tilbudet som gis til pasientene. LKG-foreningen følger prosessen nøye, og er opptatt av at ikke omorganiseringen skal resultere i et dårligere tilbud for våre medlemmer. Som en følge av dette har vi kommet med høringsinnspill og arbeider også kontinuerlig for å påvirke prosessen gjennom ulike andre kanaler. Foreningen er, sammen med representanter fra Statped og helseforetakene, med i en arbeidsgruppe som har som mandat å foreslå en organisering av tjenestene som skal tilbys vår pasientgruppe. 

LKG-foreningen er bekymret for utviklingen og mener at nåværende organisering av LKG-feltet er den klart beste. Vår pasientgruppe er liten, og endringer kan derfor få svært store konsekvenser uten at dette nødvendigvis gir stor innsparing. Den tverrfaglige tilnærmingen som danner rammene for behandlingen i dag er en stor fordel for pasientene, og vi er av den oppfatning at det er et skritt i feil retning å bygge dette ned. En ytterligere bekymring er at ansvaret for at pasientene faktisk får den hjelpen de har behov for vil kunne pulveriseres ved de løsningene som til nå har vært foreslått. Vi er videre opptatt av at fagmiljøet under enhver omstendighet også etter omorganiseringen bør holdes samlet. Dette vil kunne sikre faglig utvikling og rekruttering, samt underbygge den tverrfaglige tilnærmingen som er en klar fordel for behandlingsløpet.