Logopedmangel i kommunene?

Logopedmangel i kommunene?

Publisert av Beate Alsaker den 01.01.18. Oppdatert 16.02.20.

Brukerorganisasjonene i Faglig samarbeidsråd (Afasiforbundet, Norsk Interesseforening for stamme, Dysleksi Norge og LGS- foreningen) har de siste årene ytret bekymring for situasjonen rundt logopedtilbudet for våre brukere, basert på tilbakemeldinger fra medlemmene og fagmiljøet. Dette er utfordringer som alle brukerorganisasjonene har hatt på sine agendaer, men som vi ønsker å løfte opp som en felles sak i Faglig samarbeidsråd, da det får store konsekvenser for behandlingstilbudet for mange ulike brukere. Problemet er pr. dags dato ikke at det utdannes for få logopeder, da en har denne utdanningen ved alle de store utdanningsinstitusjonene i Norge (Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø). Det er antall stillinger i kommune-Norge som er utfordringen. Vi ser at stadig flere logopedstillinger reduseres i prosent eller gjøres om til pedagogstillinger.

For vår brukergruppe, barn og ungdom som er født med leppe-kjeve-ganespalte, vil det i praksis si at det kan være vanskelig å få nødvendig logopedisk oppfølging i den perioden de trenger det og med den hyppighet som trengs. I tillegg til å svekke kvaliteten på den helhetlige behandlingen, kan dette også få store konsekvenser for det enkelte barns/ungdoms tale både sosialt og i forbindelse med skoleprestasjoner. Vi er for eksempel kjent med at noen av våre ungdommer har opplevd å få nedsatt karakter fordi de har utydelig tale, og derfor kan være vanskelig å forstå. Mangel på logopeder og logopedisk oppfølging kan få konsekvenser for resultatene som kan forventes av behandlingen. Det er særlig spalten i ganen som kan få følger for talen, til tross for at den lukkes kirurgisk når barnet er ca 12 måneder gammelt. De vanligste spalterelaterte talevanskene er tilbaketrukket artikulasjon og problemer relatert til klang (resonans) i tale.

Tilbaketrukket artikulasjon betyr at barnet har lært, og tar i bruk, de bakre språklydene før de fremre, som er det normale. Dette kan føre til at barnet sier /k/ i stedet for /t/, slik at f.eks ordet /tog/ blir /kog/, /tante/ blir /kanke/ osv. Likedan vil språklyden /d/ ofte bli /g/, slik at f.eks. ordet /dame/ blir /game/, /due/ blir /gue/ osv. Hvis slik feilartikulasjon får lov til å etablere seg blir barnets tale vanskelig å forstå, og både barnet og omgivelsene kan oppleve at det å snakke sammen blir utfordrende. For blant annet å forebygge at psykososiale vansker og mobbing oppstår, er det derfor svært viktig at barnet får logopedisk hjelp til å etablere korrekt artikulasjonssted-og måte så snart det er modent for det. Dette er vanligvis ved 4 –årsalder. Det er også viktig at foreldre, barnehager o.l. har tilgang til logopedisk kompetanse før dette ved behov, slik at veiledning kan gis på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Resonas (klang). Ca. 30% av barna får problemer med klangen i talen, og det betyr at det lekker for mye luft ut nesen når barnet snakker. Dette fører til hypernasal tale, og ofte sier man at barnet snakker i nesen. Når dette registreres, er det logoped i spalteteamet som diagnostiserer og ved behov henviser barnet videre til kirurg i spalteteamet for behandling med taleforbedrende kirurgi. Kirurgen etablerer da en forbindelse mellom bløte gane og bakre svelgvegg som bidrar til at bløte gane sammen med bakre svelgvegg klarer å stenge for luften opp til nesen ved tale, slik at det ikke ufrivillig lekker luft ut nesen. Det er som nevnt ca. 30% av barn og unge som er født med en spalte i ganen som får hypernasal tale, og som har behov for en slik taleforbedrende operasjon i svelget. Mange av disse har behov for logopedisk undervisning hos lokal logoped i kommunen etterpå, da det kirurgiske inngrepet ikke alltid er nok til å få ønsket resultat. Barna trenger da logopedisk hjelp til å avlære «gammel» måte å snakke på og hjelp til å ta i bruk de nye mulighetene som operasjonen gir for normal tale. Uteblir denne (opp)treningen med logoped reduseres med andre ord kvaliteten på behandlingen for barna. Denne operasjonen er gjerne noe som gjøres før skolealder, med tanke på å forbedre talen til skolestart. Hvis denne forbedringen ikke skjer kan en se for seg en vanskeligere skolestart enn nødvendig, pga utydelig tale.

Har du opplevd utfordringer med å få tilstrekkelig oppfølging av logoped i din hjemkommune? Da ønsker foreningen å høre fra deg ved at du sender oss en mail på leder@lgs.no og forteller om dine erfaringer. Vi ønsker ingen personopplysninger, men trenger informasjon fra dere for å bedre se omfanget av utfordringene for våre brukere. Ved spørsmål kan du også ta kontakt med leder på tlf 99047810.