Foreningen sitt arbeid med ventelister på sekundæroperasjoner

Foreningen har purret svar fra statssekretær Anne Grete Erlandsen ved Helse og omsorgsdepartementet. Hun skulle etter møtet vi hadde med henne 18.08.14 ta opp endel punkter rundt ventelisteproblematikken med de regionale helseforetakene (RHF). I møtet skisserte vi flere tiltak, både kortsiktige og langsiktige.

 

De kortsiktige tiltakene går på at vi ønsker rask og nok ressurstilgang for slik å få en reduksjon av eksisterende ventelister. Videre må det utarbeides et system for informasjon til de som venter. En kan klare venting litt bedre hvis en bare får informasjon underveis.

 

De langsiktige tiltakene går på at vi må se på organiseringen av behandlingstilbudet til pasientgruppene som deler lokaliteter og kirurger. Kan det tenkes at noe behandling av andre pasientgrupper kan flyttes til andre sykehus? Våre har ikke fritt sykehusvalg og skal ha behandlingen utført av et høyspesialisert tverrfaglig team som en bare finner ved HUS og RH.

 

Et annet tiltak vi mener må gjøres er en gjennomgang av rapporten "Behandlingslinje for barn og ungdom med leppe-kjeve-ganespalte", utarbeidet av Helsedirektoratet i 2013. Eller strengt tatt er det de skisserte tiltakene som trenger gjennomgang. Her skisseres avviksregistrering som et tiltak for å bedre situasjonen. Denne registreringen eksisterer ikke i dag og her bør det utarbeides et system som kan tas i bruk.

 

Videre har foreningen hatt møte med Bjarne Kristoffersen, politisk rådgiver for Audun Lysbakken i Helse og omsorgskomiteen. Han tar saken omkring ventelistene og forslagene til både kortsiktige og langsiktige tiltak med seg til komiteen. Her er det viktig å få flere partier å stille seg bak kravet om en løsning. Noe vi ser krever enda mer påvirkningsarbeid, vi har derfor sendt forespørsel om møte til flere politikere i Helse og omsorgskomiteen.